Påföljder

Påföljd i juridisk mening är ett samlingsnamn på alla de rättsverkningar som kan följa på att man brutit mot en författningsbestämmelse.

Som straff räknas enbart böter och fängelse, alla andra konsekvenser av att ha brutit mot en rättsregel kallas för annan påföljd.

Enbart fysiska personer kan dömas till ett straff. Det hindrar inte att en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag, blir skyldig att betala en företagsbot, det räknas ändå inte som ett straff.

I arbetsmiljösammanhang förekommer följande påföljder:

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Brottsbalken (1962:700)
Prevent www.prevent.se
Arbetsmiljöverket www.av.se

Se även
Arbetsmiljöverkets författningssamling, Lagar och regler


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Arbetsledare
Alkohol och droger
Skyddskommitté
Arbetsmiljölagen